رابطه عزت نفس و اختلال بدشکلی بدن

عزت نفس بر اساس هرم سلسله مراتب نیازهای مازلو ، توجه به نیازهای اساسی در مراحل اولیه رشد در زندگی سبب پرورش میزان عزت نفس می شود. اما زمانی که در تکمیل مرحله ای گسستی به وجود می آید، اشخاص تمایل دارند سطح آسایش خود را دگرگون کرده و جویای میزان اعتبار و عزت خود …

رابطه عزت نفس و اختلال بدشکلی بدن ادامه »