خود بیمار انگاری چیست؟

خود بیمار انگاری، که هایپوکندریا نیز نامیده می شود، نگرانی در مورد داشتن یک بیماری جدی است. این وضعیت ناتوان کننده نتیجه ی ادراک نادرست از وضعیت بدنی یا ذهنی علی رغم نبود یک تشخیص پزشکی واقعی است. شخصی که از خود بیمارانگاری رنج می برد به عنوان خود بیمار انگار شناخته می شود. اغلب، حتی …

خود بیمار انگاری چیست؟ ادامه »