اختلال در تولید صداها

تولید طبیعی مجموعه ای از حرکات پیچیده است. تولید صحیح مستلزم دقیق بودن جایگاه، توالی، زمان­بندی، جهت و قدرت تولید کننده ها است. این ها همواره با یک جریان متناوب در آغاز یا پایان آواسازی و فعالیت همزمان کامی- حلقی رخ می دهد. اختلال‌های آواهای گفتار (Speech sound disorder) دسته‌ای از اختلال‌های گفتاری هستند که …

اختلال در تولید صداها ادامه »