اختلالات ژنتیکی مغز

ژنها اساس ساختمان وراثت هستند. آنها ازپدرو مادربه فرزندان منتقل می شوند. آنها حاوی DNA هستند که پروتئین را می سازد. بیشترکارهای سلولی را پروتئینها انجام می دهند. آنها مولکولها را ازجایی به جای دیگرمنتقل می کنند، ساختارها را بوجود می آورند، سموم را تجزیه می کنند و کارهای بسیاردیگری انجام می دهند. اختلال ژنتیکی …

اختلالات ژنتیکی مغز ادامه »