درمان اختلالات روانپریشی در کلینیک جایروس

اختلالات روانپریشی | انواع اختلالات روان پریشی

احتلالات روانپریشی مشکلی است که در آن فرد مبتلا قادر نیست فرقی میان واقعیت و خیال بگذارد. این علامت اختلالات روانی جدی است. افرادی که در معرض سایکوز هستند ، دچار توهم و خیالات می شوند.