در مورد اختلال دوقطبی بیشتر بدانیم

اختلال دوقطبی  مشخصه اختلالات دو قطبی سابقه ابتلا به اپیزود مانیا (دوقطبی نوع یک )یا هایپو مانیا (دوقطبی نوع دو )است . تغییر. بارز رفتار فرد به شکلی است که او با انرژی زیاد و خستگی ناپذیری در انجام کارها افراط میکند. بطور مثال : رفتارهای مذهبی افراطی خروج مکرر از منزل برای وقت گذرانی …

در مورد اختلال دوقطبی بیشتر بدانیم ادامه »