چرا من احساس پوچی میکنم ؟حس پوچی و شخصیت مرزی

    من احساس پوچی میکنم و از حقیقت و مردم به شدت فاصله گرفته ام و مثل یک موجود تهی به دور خودم میچرخم –گفته هایی از فردی با اختلال شخصی مرزی   ارتباط بین بی حسی احساسی و حساسیت شدید چیست ؟   انسانها هنگام مواجهه با خطر به سه روش عکس العمل …

چرا من احساس پوچی میکنم ؟حس پوچی و شخصیت مرزی ادامه »