کج خلقی بعد از رابطه جنسی

  کج خلقی بعد از رابطه جنسی      Pastcoital Dysphoria   کج خلقی بعد از رابطه جنسی در فاز بازیابی بعد از ارتباط جنسی زمانیکه اکثر افراد احساس آرامش عضلانی و روحی می کنند ، اتفاق می افتد. این افراد علی رغم اینکه ممکن است رابطه جنسی رضایت بخشی داشته باشند، پس از اتمام ان ، …

کج خلقی بعد از رابطه جنسی ادامه »