گذر از تنهایی به برقراری رابطه

    من از اینکه فردی همانند خود بیابم بسیار میترسم و در عین حال بسیار خوشحالم که بتوانم چنین فردی را پیدا کنم .من بسیار تنها هستم ولی باز هم میترسم که انزوای من مثل حبابی بترکد و دیگر نقش اصلی در دنیای پیرامون من را ایفا نکند .   تنهایی تنهایی همانند احساس …

گذر از تنهایی به برقراری رابطه ادامه »