از احساسات منفی خود یک معلم بزرگ بسازید

شاید شما نیز از درگیر شدن با احساسات منفی خود هراس دارید.برای خلاص شدن از آنها چه کاری می توانید بکنید؟ کاری  ندارد! آگاه بودن به احساسات  و کار روی آنها به مراتب بیشتر و بهتر از روی گرداندن از آنها می تواند به شما کمک کند. انسان زمانی که  با احساسات نامطلوب و ناراحت …

از احساسات منفی خود یک معلم بزرگ بسازید ادامه »