اختلال اضطراب فراگیر

اضطراب پاسخ بهنجار و انطباقی در برابر تهدید تلقی می شود که ارگانیسم را برای گریز و ستیز آماده می کند. اما برخی افراد تقریبا در مورد هرچیزی مضطرب و نگران به نظر می رسند، این گونه افراد را می توان مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر نامید. آیا شما حس می کنید که اضطرابتان بیش …

اختلال اضطراب فراگیر ادامه »