چگونه از صحبت با فردی که اهل بحث و جدل است، اجتناب کنیم؟

برای اجتناب از هر گونه بحث و جدل با فرادی که سعی در اثبات خود دارند، بهتر است خود را از موقعیت هایی که شامل بحث های غیر ضروری می شود رها کنید تا کمتر آزار ببینید. در ادامه نکته هایی برای چگونگی حفظ خونسردی در این ومواقع بیان می شود. اگر ممکن است از …

چگونه از صحبت با فردی که اهل بحث و جدل است، اجتناب کنیم؟ ادامه »