آیا پرتوهای تلفن های همراه باعث سرطان می شوند؟

آیا تلفن های همراه باعث بروز سرطان می شوند؟ این سوال در سه دهه اخیر به شکل های مختلفی پاسخ داده شده است. در عین حال به رغم تلاش های تحقیقاتی بسیاری از دانشمندان پاسخ این سوال تا حدی مبهم باقی مانده است. یافته های اخیر مجددا بحث هایی را در رابطه با این سوال …

آیا پرتوهای تلفن های همراه باعث سرطان می شوند؟ ادامه »