اثرات مخرب کار در شیفت شب و مسافرتها ی بین قاره ای در خواب

شیفت شب و تغییرات خواب در سفر ،در ریتم ژنتیکی اختلال ایجاد می کنند محققان در انگلیس از دانشگاه سوری مطالعه ای در زمینه تغییرات زمان خواب به علت شیفت کاری و سفرهای بین قاره ای انجام داده اند و دریافتند که این تغییرات در چرخه خواب روزانه می تواند در ریتم های ژنتیکی خلل …

اثرات مخرب کار در شیفت شب و مسافرتها ی بین قاره ای در خواب ادامه »