سیستم عصبی محیطی

جراحی حداقل تهاجمی ستون فقرات

تفاوت جراحی کم تهاجمی ستون فقرات و عمل باز ستون فقرات

این مقاله بر کاهش فشرده سازی و همجوشی ستون فقرات با تکنیک حداقل تهاجمی تمرکز دارد.  همچنین  یک مرور کلی از همجوشی ستون فقرات شامل رویکرد ، پیوند استخوان ، عوارض و توانبخشی را شامل می شود.

مهمترن بخش های سیستم عصبی

سیستم عصبی بدن چیست؟ (بخش دوم)

سیستم عصبی بدن چیست؟ (بخش دوم) بخش های مختلف سیستم عصبی مرکزی مننژها سه لایه یا غشا هستند که مغز و نخاع را پوشش می دهند. لایه بیرونی لایه دورا است. لایه میانی آراکنوید نام دارد و لایه درونی آن پیا است.  مننژها محافظت از مغز و نخاع را در مقابل باکتری ها و دیگر …

سیستم عصبی بدن چیست؟ (بخش دوم) ادامه »