Bakhtyar

درمان اختلال بیش فعالی کمبود توجه

درمان اختلال بیش فعالی کمبود توجه  (ADHD)  در کودکان

زمانی که فرزند شما بیش از حد غیرقابل کنترل می شود، از یک مهلت زمانی استفاده کنید. خارج کردن کودکان از محیط و وضعیت استرس زا می تواند در یادگیری نحوه واکنش به موقع به او کمک کند.