داروهای ضد افسردگی

ضد افسردگی ها   ضد افسردگی ها در موارد افسردگی تک طبقی حاد تا80% موثر می باشند. روان درمانی شناختی رفتاری و روان درمانی بین فردی دو نوع اصلی از روان درمانی هایی می باشند که برای معالجه افسردگی به صورت تجربی مطالعه شده اند. این روان درمانی ها به نظر می رسند که  مانند …

داروهای ضد افسردگی ادامه »