آیا احساس افسردگی معادل با بیماری افسردگی است؟

در متن زیر توضیحاتی توسط خانم دکتر ندا فرزانه روانپزشک در مورد تفاوت بین احساس افسردگی با بیماری افسردگی بیان شده است. تعریفمحتوای صفحه (کلیک کنید)تعریف-آیا احساس افسردگی معادل با بیماری افسردگی است؟بیماری افسردگی اساسیتغییرات شناختی و رفتاری -آیا تغییراتی در روند شناختی و رفتاری فرد با بیماری افسردگی رخ میدهد؟ در ادامه به تعداد …

آیا احساس افسردگی معادل با بیماری افسردگی است؟ ادامه »